Chemtrails

 

 

 

únor 2008

Co jsou chemtrails

Zaujal mne článek ze ZAZ 4/2007 [1] referující s odvoláním na zdroje [2,3] o pozornosti, věnované jistou částí veřejnosti tzv. “chemtrails“. Pokud bych mohl na tomto místě uvést svůj osobní názor, pak bych si dovolil říci, že ona “pozornost“ se mi jeví spíše jako hysterie a ona část veřejnosti, eufemisticky řečeno, jako značně lehkověrná. Nicméně nepředbíhejme.

Nejprve se poctivě přiznám, že o jevu chemtrails jsem se z uvedeného článku dověděl vlastně poprvé. Bezbřehé katastrofické fantazie mne totiž příliš “neberou“ a tuto problematiku proto nijak zvlášť nesleduji. Nicméně zde mne “oslovila“ právě ona referovaná kuriózní směsice informací chemického a fyzikálního charakteru, dodávající celé věci zdání jakési vědecké serióznosti, dovedně kombinovaná s teorií spiknutí a okořeněná katastrofickým zastrašováním, dopadajícím u té “správné“ cílové skupiny obyvatelstva nepochybně na půdu více než úrodnou.

Tato část veřejnosti je totiž přesvědčena, že množství kondenzačních stop za proudovými letadly na obloze se již po několik let chová jinak, než tomu bylo dříve. Stopy prý přetrvávají déle či jsou zvláště zřetelné za atmosférických podmínek, při kterých by tomu tak být nemělo, jejich vznik je doprovázen nezvyklými změnami počasí, stopy jsou zřejmě záměrně vytvářeny na obloze šachovnicově, apod. A právě to jsou chemtrails, tedy řekněme, něco jako chemické pruhy či chemické stopy. Oproti normálním stopám se prý vyznačují tím, že obsahují značné množství dalších chemikálií, které nevznikají vlastní činností leteckých motorů, ale jsou do jejich zplodin uměle přidávány. Mluví se proto též o záměrném rozstřikování či rozprašování těchto chemikálií. Pak samozřejmě patří mezi neblahé projevy chemtrails také řada psychosomatických potíží, subjektivně pociťovaných některými z příslušníků výše zmíněné skupiny obyvatelstva.

Utajené “práškování“

Důvodem záměrného rozprašování chemikálií do atmosféry je prý snaha civilních leteckých společností i armádních leteckých sil o zmírnění globálního oteplování klimatu, ke kterému emise leteckého provozu, představované naprosto převážně plynným oxidem uhličitým (CO2), zřejmě vydatně přispívají. Letečtí provozovatelé se proto obávají, že v případě postupujícího neblahého klimatického vývoje se objeví snahy po jakési úřední kontrole či omezování jejich podnikání. Aby se tomu vyhnuli, snaží se nejrůznějšími chemickými i fyzikálními prostředky ovlivňovat atmosféru a zmírňovat tak zřetelné nepříznivé klimatické projevy. Dokud se jim to bude dařit, zachovají si tak svůj lukrativní byznys v neztenčené či dokonce v dále narůstající míře.

Problémem však je, že použité prostředky zároveň způsobují jiné nežádoucí efekty, zatěžují, ba přímo otravují atmosféru a zdraví obyvatel planety. Před těmi je ovšem celá záležitost důsledně utajována, v zájmu prosperity leteckého byznysu. Jemu je tak vlastně masově obětováno lidské zdraví, při chronickém chemickém zatížení osob pak snad i jejich životy. To vše samozřejmě bez vědomí, tím méně bez souhlasu obětí.

Katastrofickým nadšencům, kterým by jako téma již nestačily automobily, jaderné elektrárny, vysílače nebo radary, mobilní telefony, ničivé vojenské supertechnologie či terorismus, se tak nabízí nový hit. Nyní se mohou předhánět v hromadných lamentacích nad tím, jak nám ta letadla zlovolně “práškují“ a k čemu všemu to povede.

Mlhavá sanace atmosféry

Pokusil jsem se nalézt k tématu nějaké bližší informace. Až nadbytečnou hojnost jich nabízejí specializované rakouské stránky [4]. Mimo toho, co již velmi výstižně shrnuje článek v ZAZ, lze odtud dále připomenout:

K této “sanaci atmosféry“ (jak se zde uvádí, tedy k záchraně) se prý využívá celá paleta chemikálií – sloučeniny barya, fluóru, práškové kovy – titan, hliník, dále polymery, vláknité materiály a řada jiných látek, a také různé fyzikální prostředky (záření různého typu) apod. Jde o vyvolání příslušných chemických reakcí v atmosféře, ovlivnění prostupnosti atmosféry pro určité druhy záření, navození vzniku elektrostatického pole, ovlivnění koncentrace kondenzačních jader, apod. V atmosféře se tedy může dít vlastně cokoliv za použití čehokoliv.

Mlhavé cíle, prostředky i původci

Pikantní je, že ani sami vyznavači chemtrails se mnohdy neshodnou na skutečném účelu těchto utajovaných globálních aktivit. Nevylučují, že sanace atmosféry může nakonec být jen zástěrkou pro jiné, ještě překvapivější cíle globálních spiklenců, jako třeba [4]:

Zajištění masového proočkování obyvatelstva proti potenciálním biologickým zbraním teroristů. Činí se tak uvedenými prostředky (zejména rozprašováním chemikálií do atmosféry) tajně, aby nedošlo k panice obyvatelstva, které by si přitom mohlo uvědomit, že globální ohrožení teroristickým útokem tohoto typu je mnohem reálnější, než přiznávají politici.

Pokusy s vojensky využitelným řízením počasí či klimatu, s cílem zvládnout vyvolávání strategicky významných jevů, jako bouří, tajfunů, mrazů nebo veder, dešťů vedoucích k záplavám apod.

Dosažení zhoršení atmosférických podmínek pro činnost nepřátelských radarů (snížení “radarové průhlednosti“ atmosféry), anebo naopak zlepšení podmínek pro radary přátelské. Opět – znamená to, že naše válečné ohrožení je mnohem reálnější, než jak přiznávají politici.

Ověřování možnosti dosažení kontroly nad duševními a emočními pochody obyvatel, tedy zvládnutí řízení globálního “lidského stáda“ pomocí emisí látek do atmosféry, včetně drog.

A ještě poněkud tvrdší varianta předchozí verze – dle [2] – ověření možnosti krajního postupu vůči obyvatelstvu (masového ochromení či likvidace) v případě války, rozsáhlých nepokojů apod. – pomocí fyzikálních či chemických prostředků emitovaných do atmosféry, případně i pomocí zamoření atmosféry vhodnými prostředky biologickými.

V každém případě jde o další podstatný krok v postupné technologii budování jakési globální totality. V pozadí všeho stojí ti, kterým to prospívá, tedy vlády, armády, banky, tajné služby, chemické a farmaceutické koncerny, majitelé a významní akcionáři leteckých společností a další temné síly. Tedy prostě – kdokoliv.

Globální spiknutí

A to snad úplně nejlepší: Vyptávat se pilotů či pozemního personálu na chemtrails je prý zcela zbytečné. Piloti a mechanici letadel o spiknutí totiž vůbec nic netuší. Jsou svým vedením systematicky obelháváni, nevědí, že jejich stroje jsou vybaveny rozprašovacím zařízením a nevědí, že tato jsou během letu automaticky uváděna v činnost!

Zdá se, že paranoidní dimenze této vize překonávají veškeré dosavadní spiklenecké teorie: V tomto případě jde totiž o globální spiknutí kohokoliv, s prostředky a cíli, kterými může být cokoliv. A ti jediní, kteří by s používanými prostředky měli denně přicházet do bezprostředního styku, mají o tom všem vědět vlastně nejméně, nic.

Jediné, co je zde naprosto jasné jsou oběti, proti kterým je to celé namířeno. Jsme jimi totiž MY všichni. A ti, kteří se pokoušejí nás takto terorizovat, jsou prostě ONI ...

“Selhání“ Greenpeace

Ano, kupodivu i tato organizace dostává na rakouském webu svůj díl. Greenpeace je katastrofickými nadšenci totiž vytýkáno, že celou věc prostě odmítají. Zřejmě i pro ně představují chemtrails až příliš silnou kávu. A přestože se Greenpeace, jak víme, nevyhýbají nejrůznějším kontroverzním akcím, jednomu se jistě vyhnout chtějí a musejí. Totiž absolutní diskreditaci a zesměšnění, které by právě v tomto případě nepochybně hrozilo.

Kritický pohled

Vyznavači chemtrails se nás snaží přesvědčit o reálné existenci globálního spiknutí kohokoliv, s jakýmikoliv cíli a prostředky. Dokázat či vyvrátit nelze za takových okolností vlastně nic. Fabulátoři, jimž nelze upřít jistou genialitu, vyslali k celosvětové veřejnosti svou vizi. Ta nadále ožila svým vlastním životem, odehrávajícím se mimo dosah posledních zbytků lidského rozumu.

Zájemcům o racionální pohled na celou věc lze doporučit především již zmíněný článek v ZAZ, kde je uvedena řada kritických poznámek a pochybností.

Vedle toho bych se zde rád pokusil o stručnou kritickou analýzu alespoň jistého dílčího problému, představovaného v záplavě mlhavých a rádoby odborných informací chemického nebo fyzikálního charakteru jedním z možných principů asanace atmosféry. Je výslovně připomínán i v článku v ZAZ [1] a poněkud podrobněji potom i na rakouském webu [4]. Jde o to, že obsah oxidu uhličitého, považovaného za významného činitele nežádoucích klimatických změn, lze v atmosféře snižovat pomocí působení oxidu barnatého.

Baryum na scéně

K odstranění CO2 by podle vyznavačů chemtrails tedy mohl být z letadel do atmosféry vypouštěn aerosol oxidu barnatého. Ten by následně s vodní párou (obsaženou mimo jiné i v plynných zplodinách z motorů) vytvářel hydroxid barnatý, který by pak dále reagoval s oxidem uhličitým za vzniku uhličitanu barnatého. Takže plynný CO2 by byl z atmosféry odstraňován vlastně tím, že by byl chemicky vázán ve formě pevného uhličitanu. A jeho jemný bílý aerosol by pak zvolna avšak neúprosně klesal na zemský povrch a vůbec prostě na nás ...

Zdá se, že po chemické stránce je tato představa, alespoň v principu, docela korektní. Přitom ovšem musíme vycházet z nezvratné chemické zákonitosti, že jeden atom barya, či jedna molekula oxidu barnatého, bude vázat právě jednu molekulu CO2. Avšak v tom zároveň spočívá onen pověstný kámen úrazu. Jak lze totiž jednoduše odvodit z atomových hmotností, bude přitom na 12 g uhlíku připadat přibližně 153 g oxidu barnatého, tzn. též – na 1 g uhlíku bezmála 13 g oxidu; neboť baryum je zatraceně těžké ...

Baryum versus palivo

Tím tedy víme, že na absorpci veškerého CO2 vzniklého úplným spálením 1 kg uhlíku bude potřeba téměř 13 kg oxidu barnatého. Dovolme si nyní zjednodušený odhad, že letecké palivo na bázi uhlovodíků bude obsahovat asi 80 % uhlíku, tedy v jedné tuně paliva bude 800 kg uhlíku. Pak by ovšem na úplnou absorpci veškerého CO2 z jedné tuny paliva bylo třeba 800 kg x 13, tedy 10,4 tuny oxidu barnatého!

Představme si nyní letadlo, které by mělo za úkol zlikvidovat z atmosféry během letu takové množství CO2, které přitom samo vyprodukuje; tedy řekněme letadlo s jakousi (alespoň co se CO2 týče) stoprocentní samočisticí schopností. Na základě výše uvedených údajů by vedle potřebného paliva muselo nést ještě zásobu oxidu barnatého v množství téměř deseti a půl násobku hmotnosti tohoto paliva! Nejsem sice žádný letecký odborník ale pochybuji, že takové letadlo by vůbec dokázalo vzlétnout.

Pro skalní vyznavače chemtrails

Ano, v zájmu snížení této do očí bijící disproporce by se dalo poněkud smlouvat. A tedy tvrdit, že nechceme likvidovat veškerý vznikající CO2 a třeba ani jeho polovinu, ale že se spokojíme řekněme pouze s deseti procenty. Ovšem pozor, i pak by bylo třeba ke každé tuně paliva přibrat, sice nikoliv již více než její desetinásobek, ale “pouze“ ještě další tunu oxidu barnatého navíc. K veškerému palivu by letadlo muselo tedy přibrat ještě “jednou tolik“ oxidu. Likvidace 10 % CO2 by za takovou cenu jistě neměla smysl.

Nebo že bychom zkrátili dolety letadel na polovinu, spokojili se proto s polovičním množstvím paliva a ušetřenou hmotnost bychom naplnili oxidem barnatým? Jenom proto, abychom zlikvidovali 10 % emisí CO2 z probíhajícího leteckého provozu? A co těch zbývajících 90 % emisí, které dále zatěžují atmosféru a tímto způsobem být zlikvidovány nikdy nemohou? Ze zásadních rozporů se zde prostě nevymotáme.

Baryum – slepá ulička

A navíc: Nechci to dále komplikovat, ale uvedené kvantitativní vztahy platí pouze za ideálního předpokladu stoprocentní účinnosti uplatňujících se reakcí. Pokud by ovšem za reálných podmínek nenastávala (což lze považovat za pravděpodobné), muselo by se množství oxidu barnatého ještě dále příslušně zvýšit.

Zdá se tedy zřejmé, že odstraňování CO2 z atmosféry pomocí oxidu barnatého by bylo zoufale neefektivní a technicky prakticky nemožné, či spíše nesmyslné.

Otázkou zůstává, jak by pod kritickým pohledem obstály další z uváděných fyzikálních či chemických metod sanace atmosféry. Oxid barnatý však, jako letecky přepravovaný “sanační prostředek“ pro atmosféru, pokud by měl podstatně (!) snižovat množství plynného oxidu uhličitého produkovaného letadly, selhává na celé čáře ...

Špetka černého humoru nakonec

K “důkazům“ chemtrails, publikovaným na českém i rakouském internetu, patří především velmi živé a sugestivní popisy vlastních psychosomatických potíží, tak jak je subjektivně pociťují “oběti“ globálního práškovacího komplotu. Jedná se zejména o bolesti hlavy, chronickou únavu, dlouhodobou ospalost či otupělost, poruchy rovnováhy, ztrátu krátkodobé paměti, pálení v ústech, mravenčení na pokožce a řadu dalších potíží.

Nemohu si pomoci, ale ani před majestátem globálního spiknutí všech proti všem a za použití čehokoliv si neodpustím připomenout jednu nabízející se humornou analogii: Můj oblíbený britský humorista Jerome Klapka Jerome vzpomíná [5], jak jeho nejbližší jej v dětství stále kárali, ba dokonce i pohlavkovali, za jeho chronickou lenivost. On sám to těžko snášel, trápil se tímto svým nedostatkem a činil si z něj i výčitky svědomí. Ovšem teprve v dospělosti při náhodném listování v lékařské encyklopedii zjistil, jak krutě se všichni mýlili. Mezi popsanými příznaky nemocí zde totiž objevil “naprostou nechuť k práci jakéhokoliv druhu“, kterou se vyznačuje jistá těžká jaterní choroba.  A tak Jerome pochopil, že v dětství nepochybně touto chorobou trpěl, za což byl svými bližními zcela neprávem šikanován.

Připadá mi, že s “oběťmi“ práškování je tomu velmi podobně. Zřejmě nikdo z nich si není ochoten přiznat, že předchozího dne třeba do rána vydatně pařil, je silný kuřák, má chronický nedostatek pohybu, naprosto nesprávné stravovací či jiné životní návyky, možná je docela obyčejný hypochondr, anebo naopak, oběť alergie či jiného skutečného onemocnění (nikoliv ovšem z barya) a pak by měl neprodleně jít k lékaři. Na tom by ovšem ani pro něj ani pro jeho okolí nebylo nic zajímavého.

Mnohem efektnější bude přesvědčovat sám sebe i všechny okolo, že v poslední době ONI zase pořádně práškují.

Informační zdroje

  1. Co je to “chemtrails“. Záhady a zajímavosti (ZAZ). Občasník Klubu psychotroniky a UFO, 4/2007.
  2. WM Magazín – http://www.mwm.cz/ 
  3. http://www.osud.cz/
  4. http://www.chemtrails.at/
  5. Jerome J.K.: Tři muži ve člunu o psu nemluvě. Práce, Praha, 1957.

Převzato: http://www.mysterydogs.cz/index.php/Organizacni/MysteryDogs-homepage.html