Železná hora: smyšlenka nebo zrada?

Paula Demers

 

Klikni na obrázek, nebo pokračuj ve čtení...

V roce 1961 Kennedyho administrativa nařídila vypracovat "přísně tajnou" studii, jejímž cílem bylo zjistit, jakým problémům by musely Spojené státy čelit, kdyby svět přešel z válečné éry do zlatého věku míru. Jinými slovy, zjistit, jak přivést Ameriku do Nového světového řádu. Do roku 1963 byla vybrána skupina specialistů. Tato studijní skupina se skládala z patnácti odborníků v různých akademických disciplínách, kteří byli vybráni, aby vypracovali odborné posudky ve svých oborech.

Ve stejném roce, kdy byl zadán úkol vypracovat "přísně tajnou" studii, v roce 1961, Ministerstvo zahraničí vydalo publikaci (#7277) nazvanou "Freedom From War, The United States Program for a General and Complete Disarmament in Peaceful World" (Osvobození od války, Program Spojených států pro všeobecné a úplné odzbrojení v mírovém světě). Tato publikace popisuje třístupňový program na odzbrojení americké armády, zrušení vojenských základen a zřízení armády Organizace spojených národů. Tato "armáda" by byla celosvětovou policejní silou, která by byla používána jako "síla pro udržování míru" na celém světě. Tento plán zahrnoval, že "všechny zbraně hromadného ničení" budou odstraněny s výjimkou těch, které "budou požadovat mírové síly OSN" (str. 12, 1. paragraf). Aby byl "udržen mír, všechny státy znovu potvrdí své závazky, vyplývající z Charty OSN, zdržet se hrozby použití jakéhokoli druhu ozbrojené síly" (str. 16, 8. paragraf). Aby byla zajištěna podpora Charty OSN, bude muset být průměrný občan odzbrojen, aby se nemohl bránit proti těmto "udržovatelům míru". Nemusíte příliš číst noviny, abyste věděli, že síly OSN jsou používány jako "udržovatelé míru" po celém světě, odzbrojují se lidé, aby se nemohli bránit proti tyranským vládám. Citujme Sarah Bradyovou, předsedkyni Handguncontrol, Inc., "Náš úkol vytvořit socialistickou Ameriku může uspět jedině tehdy, když ti, kteří by nám mohli vzdorovat, budou odzbrojeni."

Také bych chtěl poukázat na zajímavé věci, které se přihodily v polovině 60.let: Protesty proti válce ve Vietnamu. Protesty proti jaderným zbraním. Demonstrace za redukci zbraní... Většinu těchto protestů uskutečnili vysokoškolští studenti. Mnozí, kteří promovali, se stali lékaři, právníky, lidmi v politice a dokonce prezidenty.

V roce 1963, ve stejném roce, kdy byli vybráni specialisté pro tuto "přísně tajnou" studii, prezident John F. Kennedy učinil ohromující prohlášení. 13. listopadu, když hovořil na Columbově univerzitě, prezident Kennedy prohlásil, "Vysoký úřad prezidenta Spojených států amerických byl použit k podpoře plánů na zničení svobody Ameriky a dříve než tento úřad opustím, musím občany informovat o této nepříjemné situaci." O deset dní později byl na prezidenta Johna F. Kennedyho spáchán atentát.

Studie byla dokončena v roce 1966. Prezident Johnson vydal příkaz, že zpráva nesmí být nikdy zveřejněna kvůli povaze závěrů, k nimž zpráva došla. Účelem této zprávy bylo zjistit, co by obnášelo, kdyby byl ve Spojených státech zaveden Nový světový řád. "Odborníci" rozhodli, že americký lid není dostatečně inteligentní na to, aby pochopil, co pro něho připravil "Velký Bratr"; a co "Velký Bratr" bude muset udělat, aby toho dosáhl. Kdyby pravda vyšla najevo příliš brzy, byl by americký lid schopen to zastavit.

Citujme přímo z titulní strany této zprávy: (3. paragraf) "Z důvodů neobvyklých okolností, za nichž byla vytvořena tato skupina, a z důvodu povahy jejích zjištění, nedoporučujeme, aby tato zpráva byla uvolněna ke zveřejnění... takový čin by nebyl v zájmu veřejnosti... laický čtenář, nezasvěcený do požadavků vyšší politické nebo vojenské zodpovědnosti, by si chybně vykládal účel tohoto projektu a jeho záměr... Naléhavě žádáme, aby pohyb této zprávy byl přísně omezen pouze na ty, jejichž zodpovědnost vyžaduje, aby byli seznámeni s jejím obsahem..." Na ty, jejichž zodpovědnost vyžaduje, aby s ní byli seznámeni? Jsou to lidé, kteří pracují na tom, aby nás přivedli do Nového světového řádu?

Jeden z mužů, kteří byli zapojeni do studie, se rozhodl tuto zprávu uvolnit pro širokou veřejnost. Učinil tak s velkým osobním rizikem, přičemž použil jméno John Doe. Pan Doe musel věřit, že americký lid je dostatečně inteligentní na to, aby se dokázal rozhodnout, jestli chce ztratit svoji svobodu výměnou za "zlatý věk míru". Poté, co pan Doe uvolnil tuto informaci, establishment se této zprávy zřekl a prohlásil ji za smyšlenku. Mnoho kopií této zprávy nezbylo. Některé knihovny kopie měly a stálo by za to se o tom přesvědčit. To by samo o sobě bylo důkazem, že zpráva není smyšlenka.

V této zprávě jsou použity a opakovány velmi zajímavé termíny. Mezi ně patří: "obecná podmínka míru", "nahrazení funkce války", "záchrana druhu" (člověka), "přechod k odzbrojení", "sociální kontrola", "selektivní kontrola populace", "celková kontrola populace" a "ztráta národní suverenity".

Proklamovaný účel této zprávy (uvedený v 1. paragrafu na titulní straně) je: "uvažovat o problémech spojených s eventualitou přechodu k obecným podmínkám míru a doporučit procedury, jak se s touto eventualitou vypořádat."

Pokusíme se shrnout základní poselství této zprávy. Tato zpráva se v zásadě zabývá "funkcemi války" a jak tyto "funkce" nahradit jinými alternativami, aby mohl být nastolen celosvětový mír a bylo zajištěno přežití druhu (člověka).

 

ZPRÁVA ZE ŽELEZNÉ HORY

Úvod této zprávy ukazuje několik zajímavých postřehů, jež tato skupina zaznamenala během svého dvou a půlletého studia. Kdyby nastaly "podmínky pro světový mír" (3. paragraf), změnilo by to sociální struktury všech národů světa. Ve světě se dosud nepřihodilo nic, co by se dalo srovnávat s tím, co by v takovém případě nastalo. Podotýkají, že důsledky celosvětového míru by byly dalekosáhlé. Nejen ekonomika, ale byly by dotčeny také všechny ostatní aspekty života společnosti. Týkalo by se to rovněž "politických, sociologických, kulturních a ekologických" aspektů. Důvodem, proč tyto aspekty zahrnuli do své studie je to, že svět (v té době) byl absolutně nepřipraven pokrýt všechny požadavky, které by vzešly v těchto oblastech v případě situace celosvětového míru. Na konci zprávy doporučují uskutečnit taková opatření, o nichž věří, že jsou "praktická a nutná" (6. paragraf).

Těchto 15 expertů v první části prohlašuje, že ve své studii jsou zcela objektivní (první část, 5. paragraf). Vyvíjeli "nepřetržitě uvědomělé úsilí" rozeznávat hodnoty "dobra" a "zla". Připouštějí, že to nebylo snadné, ale mohou zodpovědně říci, že v minulosti nikdy nebylo v tomto směru vyvinuto tolik úsilí. Předešlé studie míru braly v úvahu následující věci: "...důležitost lidského života, nadřazenost demokratických institucí, co největší 'dobro' pro co největší počet lidí, 'důstojnost' jednotlivce, požadavek maximálního zdraví a délky života..." Tito experti nikoli. Místo toho se pokusili "...aplikovat standardy fyzikální vědy..." a pokračují citováním Whiteheada, který řekl, "...ignoruje ocenění všech hodnot; například všechny estetické a morální hodnoty."

Jinými slovy, v této zprávě vůbec nejsou brány v úvahu věci, jako je myšlenka lidských práv a hodnota lidského života. Navrhují postupy a všechny problémy se snaží řešit, aniž by brali v úvahu lidi, jichž se to týká. V této zprávě, jak uvidíte, jsou lidské bytosti degradovány na stádo zvířat.

Čtvrtá část je zajímavá (Válka a mír jako sociální systémy). Zdůrazňují, že války nejsou způsobeny mezinárodními konflikty zájmů (7. paragraf). Dále poznamenávají, že "...dělání válek, aktivní nebo zamýšlené, je věcí života a smrti, a z širšího hlediska je nástrojem sociální kontroly..." V šestém paragrafu stejné části se říká, že "hrozby" pro "národní zájmy" jsou vytvářeny nebo akcelerovány, aby "se střetly s měnícími se potřebami systému války." To bude podrobněji rozebráno v další části, kde diskutují o "funkcích války" (pátá část). Dále uvedeme funkce války a její mírové náhrady.

 

FUNKCE VÁLKY/ NÁHRADY FUNKCÍ VÁLKY

Jak už bylo řečeno, v páté části vyjmenovávají funkce války a v šesté části pak její mírové náhrady. Pokryty jsou tyto oblasti: ekonomika, politika, sociologie, ekologie, kultura a věda. Všechny tyto oblasti jsou ovlivněny "funkcemi války", a tak museli najít "náhrady za funkce války", aby mohl být udržen mír.

EKONOMICKÉ

Jednou z "funkcí války" je to, že používá organizované násilí k obraně "národních zájmů". Věří, že pro válečné zřízení je nutné "vytvářet potřebu koncentrování sil" (část pátá, 2. paragraf).

Další důležitou funkcí války je to, že způsobuje plýtvání. Toto plýtvání je prostředkem redukce nadbytku. Také vytváří pracovní příležitosti a průmyslový pokrok. Válka v podstatě stimuluje ekonomiku. Osmý paragraf tvrdí, "Je a byla (válka) nezbytným ekonomickým stabilizátorem moderních společností."

Ekonomická alternativa, která je schopna nahradit válku, musí splňovat dvě kritéria: musí při ní docházet k plýtvání a musí fungovat vně normálního zásobování a požadavků systému. Vypracovali seznam programů sociálního zabezpečení, jako je zdravotní péče a bydlení. Ale poznamenávají, že změna vojenských výdajů na výdaje na sociální zabezpečení má své slabiny, pokud nebude fungovat jako armáda, jako "předmět svévolné kontroly" (12. paragraf). Tato kontrola bude spočívat v budování (sociálních zařízení, zdravotních středisek), které může být urychlováno nebo přerušováno v závislosti na potřebách stabilní ekonomiky. Další alternativou by mohly být série "obrovských programů výzkumu vesmíru" (13. paragraf).

POLITICKÉ

Jednou z funkcí války v politickém smyslu je, že válka je "synonymem pro národnost" (2. paragraf). Válka měla podstatný význam, když národy existovaly na sobě nezávisle. A tak s příchodem míru národy ztratí svou suverenitu.

Takže náhradou za funkci války v politickém smyslu musí být něco, co nebude slučitelné s národní suverenitou. Národy mohou dále existovat v "administrativním smyslu" (2. paragraf). Ale musí zde být instituce, jako je "Světový soudní dvůr nebo Organizace spojených národů", které budou mít opravdovou autoritu.

Jednou z věcí, které byly brány v úvahu, bylo generovat určitý typ vesmírného nebezpečí. Bylo jim však jasné, že "...ani ten nejambicióznější a nejnerealističtější vesmírný projekt nemůže sám o sobě generovat věrohodné věčné nebezpečí..." (7. paragraf). Dokonce ani "případy létajících talířů" nebyly dostatečnou výzvou k sjednocení "...lidstva proti nebezpečí zkázy způsobenému 'tvory' z jiných planet..."

Efektivní náhrada za válku by vyžadovala vytvořit "alternativní nepřátele" (7. paragraf). Pokračují a říkají, že "obrovské znečištění životního prostředí" může eventuálně nahradit masovou zkázu jadernými zbraněmi jako "hrozbu přežití druhu" (myšleno lidského). V osmém paragrafu říkají, že "...Znečištění vzduchu a základních zdrojů potravy a vodních zdrojů je již velmi pokročilé." To by se na první pohled mohlo zdát slibné. Ale oni pokračují: "podle současných indikací to bude trvat generaci nebo generaci a půl než znečištění životního prostředí, jakkoli silné, se stane dostatečnou hrozbou v globálním měřítku..." Jinými slovy, znečištění životního prostředí může nabídnout řešení, jak se zbavit nadbytečné populace bez vyvolání jaderné války; a již se to děje, ale bude to trvat ještě generaci nebo generaci a půl, než bude dosaženo žádoucího cíle. Pokračují vysvětlováním, že rychlost znečišťování životního prostředí lze "zvyšovat selektivně" (9. paragraf). Kdyby zde došlo k "modifikaci existujících programů" na zabránění znečišťování, mohlo by to urychlit proces, který toto řešení učiní věrohodným.

Desátý paragraf zdůrazňuje skutečnost, že ačkoli se někteří zmínění alternativní nepřátelé mohou zdát nepravděpodobnými, je jisté, že se musí najít alespoň jeden. Musí být "...věrohodný co do kvality a velikosti, jestliže má přechod k míru probíhat bez rozpadu společnosti. Převedeno do běžné řeči - to znamená, že se musí najít určitý druh "katastrofy", která sjednotí národy pod jednu střechu.

SOCIOLOGICKÉ

Funkcí války v této oblasti, podle autorů této zprávy, je urazit lidskou inteligenci. Ve třetím paragrafu rozebírají fakt, že vojenská služba má ve společnosti "vlasteneckou" prioritu. Této myšlenky je třeba využít pro vlastní účely. Může být použita jako "...zařízení pro kontrolu nad nepřátelskými, nihilistickými a potenciálně rušivými elementy společnosti v přechodu. Odvod (ve významu do vojenské služby) může být opět obhájen, a to zcela přesvědčivě, jako 'vojenská' nezbytnost." Ve čtvrtém paragrafu se říká, že "...ozbrojené síly v každé civilizaci poskytují státem podporované útočiště pro 'nezaměstnatelné'..." Pokračují komentářem, že nahrazení této "funkce války" musí "obsahovat reálné riziko osobní zkázy..." Jestliže náhrada neposkytuje věrohodnou hrozbu smrti, potom nemůže sloužit jako "sociálně organizační funkce války." (12. paragraf)

V náhradách za funkci války existují dvě kritická kritéria. Aby bylo možné vytvořit stabilní společnost ve světě míru, je třeba splnit dvě následující podmínky: najít efektivní náhrady za vojenské instituce, které neutralizují destabilizující elementy společnosti a věrohodnou motivaci, která zajistí soudržnost společnosti, což je základní způsob, jak přizpůsobit lidské chování potřebám společnosti (1. paragraf). Jedním z možných řešení, jak kontrolovat "potenciální nepřátele společnosti" (6. paragraf), by bylo znovu zavést otroctví. Tvrdí, že "tradiční asociace otroctví" by nás neměly oslepit, protože "... by bylo přizpůsobeno pokročilým formám organizace společnosti..." Konstatují, že "morální a ekonomické hodnoty Západu" nejsou slučitelné s otroctvím. Ale je možné vyvinout "...důmyslnou formu otroctví..." která může být "absolutně základním předpokladem pro kontrolu společnosti ve světě míru..." Jsou toho názoru, že prvním "logickým" krokem by mohlo být "zavedení určité formy 'univerzální' vojenské služby."

V sedmém paragrafu poznamenávají, že "alternativní nepřítel musí představovat bezprostřední, hmatatelnou a přímou hrozbu zkázy." Tento nepřítel musí ospravedlnit placení "krvavé daně" v širokém poli lidských zájmů. V osmém paragrafu pokračují slovy, "...zanedbatelné skutečné obětování života; konstrukce moderních mytologických nebo náboženských struktur by pro tento účel v naší éře představovaly těžkosti, které musíme brát v úvahu." Dále diskutují vývoj "krvavých her" (9. paragraf), aby bylo možné efektivně kontrolovat agresivní impulsy jednotlivce. Aby to bylo realistické, mohly by být rituály tohoto typu "socializovány" podobně, jako španělská Inkvizice a "procesy s čarodějnicemi" v historických obdobích. Účelem by bylo "očištění společnosti" a "bezpečnost státu". Ačkoli takové věci mohou být problematické, jsou "...mnohem méně fantastické než toužebné představy mnoha plánovačů míru, že trvalé podmínky míru mohou být nastoleny bez nejusilovnějšího zkoumání každé možné náhrady za podstatné funkce války." Uvažovali o tom "ve smyslu" hledání "morálního ekvivalentu války Williama Jamese."

EKOLOGICKÉ

Tato "funkce války" je předkládána pro člověka velmi degradujícím způsobem. Začíná v prvním odstavci slovy: Člověk jako ostatní zvířata..." Člověk je snížen na úroveň zvířat. Pokračují komentářem, že "Aby zabránil nevyhnutelným historickým cyklům nedostatku potravin, postneolitický člověk zabíjí nadbytečné členy svého vlastního druhu pomocí organizovaného válčení." Ještě dál zacházejí v druhém odstavci, kde je člověk "do určité míry" srovnáván s krysami. Je to proto, že zabíjí svůj vlastní druh.

Jednou z funkcí války, tvrdí, "je zajistit přežití lidského druhu." (3. paragraf) Pokračují a říkají, že v přírodě přežívá nejschopnější; "druhořadý" zmizí. Ve válce je tato funkce převrácená, protože ti, kdo bojují a umírají během války, jsou obecně "biologicky nejzdatnější jedinci." V šestém odstavci se tvrdí: "Konvenční metody válčení by se téměř jistě ukázaly jako neadekvátní pro účel redukce konzumující populace na úroveň, která je slučitelná s přežitím druhu." Druhem se zde samozřejmě myslí člověk. Takže pomocí konvenčního válečnictví není možné zabít dostatečné množství lidí. V sedmém odstavci pokračují, že "Druhým významným faktorem je účinnost moderních metod masové zkázy. Dokonce i kdyby jejich použití nebylo nutné z důvodu světové populační krize, nabízí se, možná paradoxně, první příležitost v dějinách člověka k zastavení zpětných genetických účinků přirozeného výběru pomocí války."

Předkládají několik zajímavých nápadů pro "náhrady funkcí války". Jelikož válka způsobuje nedostatek, jenž působí jako "selektivní kontrola populace", věří, že náhrady za tuto funkci "by měly být poměrně jednoduché (1. paragraf). Věří, ža i kdyby válka nebyla "geneticky progresivní", nemůže být "jako systém hrubé kontroly populace za účelem záchrany druhu" zcela vyloučena.

Věří, že "univerzální požadavek" plození může být redukován na "umělé oplodnění, které bude adekvátní náhradou kontroly úrovně populace. Početí a embryonální růst by probíhaly za laboratorních podmínek. Tento typ "reprodukčního systému" by měl tu výhodu, že by byl "přístupný přímému eugenickému řízení". (To zní jako Brave New World.) Když byla psána tato zpráva, byly dělány kroky k totální kontrole početí pomocí různých všudypřítomných pilulek, které měly být přidávány do zdrojů vody nebo do určitých základních potravin. Tyto prostředky byly vyvíjeny týmy experimentálních biologů v Massachusetts, Michiganu, Kalifornii, Mexiku a v SSSR (4. paragraf)

Uvědomují si, že toto řešení nemůže přijít, dokud ještě existují války. Důvod? "...Nadbytek populace je válečný materiál." (5. paragraf) Dokud zde existuje i "vzdálená možnost války", společnost "musí udržovat přebytečnou populaci" i v případě, že to má vliv na ekonomiku.

KULTURNÍ A VĚDECKÉ

V prvním odstavci se praví, že "funkce války, jako rozhodující činitel kulturních hodnot a jako hybná páka vědeckého pokroku, nemusí být kritická ve světě bez válek. Dnes umění "...oslavuje hrdinství, ochotu zabíjet a riskovat smrt v kmenových válkách."

Funkce války, pokud jde o vědu, je jiný případ. Motivuje rozvoj vědy na všech úrovních.

Funkci války na poli umění by bylo možné jednoduše nahradit změnou tématu. Může fungovat stejně jako v minulosti "v několika primitivních mírově orientovaných systémech." (3. paragraf) Umění by plnilo potom funkci "dekorační, zábavní nebo oddechovou..." Bylo by zcela osvobozeno od zátěže vyjadřování sociomorálních hodnot a konfliktů společnosti orientované na válku..."

Ve vědě by náhrada za válku mohla spočívat v "obrovském programu výzkumu vesmíru." (4. paragraf) Zjistili, že i kdyby zítra skončily všechny hrozby války, hledání vědeckých znalostí by mohlo pokračovat bez zpomalení po dobu "možná dvou desetiletí." (5. paragraf) Existuje mnoho "nevyřešených" sociálních otázek, které čekají na výzkum.

OSTATNÍ

Zkombinovali jsme pátou a šestou část, abychom ukázali "funkce války" spolu s jejich "náhradami". Pátá část končí několika zvláštními komentáři, které zde shrneme.

Válku považují za "hlavní ventil společnosti" (2. paragraf) Poskytuje "uvolnění a přerozdělení různých napětí." Jinými slovy, je určitým druhem terapie. Je "generačním stabilizátorem" (3. paragraf), který umožňuje "zničit starší generaci, držet pod kontrolou mladší, nebo ji v případě potřeby zničit." Čistí ideologii. Je základem pro mezinárodní porozumění.

SHRNUTÍ A ZÁVĚRY

Jelikož válka není "výsledkem politiky", ale je použita jako prostředek kontroly, potom, jestliže má přijít "epocha míru", budou muset přijít drastické změny. Sedmá část je shrnuje.

Válka poskytovala spolehlivý systém udržování ekonomik. Každá její náhrada bude muset být schopna tuto funkci plnit. Bude se muset najít způsob, jak nahradit plýtvání způsobené válkou, které bude moci být nezávislé na normálním zásobování a požadavcích ekonomiky. Musí být předmětem "svévolné politické kontroly." (3. paragraf)

Z politického hlediska je válka základem stabilní vlády. Politická autorita je akceptována. Válka umožňovala "udržovat nezbytné třídní rozdíly." Také zajišťuje "podřízenost občanů státu" prostřednictvím konceptu národnosti (3. paragraf). Náhrada za válku musí zajistit vnější hrozbu, aby lidé byli ochotni přijmout politickou autoritu.

Sociologická funkce války byla schopna udržovat pod kontrolou nebezpečný společenský nesouhlas a destruktivní tendence. Byla schopna motivovat lidské chování loajalitou ke společnosti. Aby toto bylo možné nahradit, musí být generován věrohodný, všudypřítomný a konkrétní strach z osobní zkázy. Tento strach musí být dostatečně veliký, aby přesáhl hodnotu jednotlivé lidské bytosti ve jménu většího dobra celku.

Ekologická funkce války byla použita k udržování rovnováhy mezi velikostí lidské populace a množstvím dostupných zdrojů pro přežití. Náhrada musí zajistit přežití druhu (člověka).

NÁHRADY ZA FUNKCE VÁLKY: MODELY

Zde je několik příkladů, s nimiž přišli "experti", aby nahradili některé funkce války. ekonomická funkce může být nahrazena hlubokým programem sociálního zabezpečení. Tento program může být směřován ke zlepšení podmínek lidského života. Nedostižný program výzkumu vesmíru je další alternativou. Program pro dohled nad odzbrojováním s variantami takového systému.

Politickou náhradou může být všudypřítomná (doslova všemocná) mezinárodní policejní síla. Měla by být zřízena a rozpoznána mimozemská hrozba. Doporučují masivní globální znečištění životního prostředí. Dokonce navrhují fiktivní alternativní nepřátele.

Sociologickou funkci (kterou nazývají kontrolní funkcí) mohou plnit programy odvozené od použití Mírových sborů jako modelu. Otroctví v moderní, zdokonalené podobě může být další volbou. Motivační funkcí k získání kontroly může být zintenzivnění znečišťování životního prostředí. Také vytvoření nového náboženství nebo dalších mytologií. Sociálně orientované krvavé hry mohou být další alternativou.

Protože si válka nevybírá, kdo zemře, ekologická funkce může být obsáhlým programem aplikované eugeniky. (Převedeno do srozumitelného jazyka: plození nadřazených ras.)

Zde končím přehled této zprávy. Ano, v této zprávě je toho mnohem víc, ale doufám, že si ji přečtete sami. Nyní budu pokračovat tím, co se děje dnes.

 

BYLA TATO DOPORUČENÍ VYSLYŠENA?

Tato zpráva byla dokončena v roce 1966. Prezident Kennedy byl zastřelen dříve, než mohl vysvětlit, o čem hovořil na Columbijské univerzirě. Johnson nařídil, aby tato zpráva byla zapečetěna. "Experti" doporučili, aby nikomu, s výjimkou těch, kteří to potřebovali vědět, nebyl odhalen obsah této zprávy. Jeden člověk, kterému americký lid dluží svou vděčnost, byl toho názoru, že máme právo to vědět. Podívejme se, co se v Americe dělo během posledních 30 let. Jsme manipulováni a připravováni na to, abychom přijali Nový světový řád, který nalinkovalo 15 expertů? Z důvodu nedostatku prostoru se omezím na stručný souhrn. Doporučuji lidem, aby dále studovali a prověřovali předkládané příklady.

STÁDO

Pokládám za velmi zajímavé, že tito "odborníci" při svých hodnoceních odložili stranou všechny morální ohledy. Lidé byli degradováni na úroveň zvířat, jako stádo dobytka, za něž někdo musí rozhodovat, jaká pastva nebo potrava je pro ně nejlepší. Kdo má jít na porážku a kdo může být použit k rozmnožení stáda? Co může být uděláno, aby se zbavili nadbytečných členů stáda? Co s potenciálně "zločinným" dobytkem, který odmítne dělat to, co jeho vlastníci rozhodli, že je pro něj nejlepší?

Zpráva z nás udělala pěšáky, kteří byli použiti ku prospěchu elity. Mnoho studia a péče bylo věnováno tomu, jak přeprogramovat tyto pěšáky pro odlišný způsob myšlení. Tito pěšáci byli velmi dlouho vychováváni k přemýšlení jedním způsobem. Ačkoli tyto způsoby myšlení, o nichž budu hovořit, jsou očkovány po celém světě, budu hlavně mluvit o Americe. Nový světový řád nebude moci být zaveden, pokud Amerika nepadne první.

KONTROLA POPULACE

Od doby, kdy byly před dvaceti lety legalizovány potraty, bylo 36 milionů Američanů zavražděno ještě předtím, než se mohli narodit. To je víc Američanů než kolik jich zemřelo dohromady ve všech konfliktech, do nichž byla Amerika zapojena. Američané jsou neustále manipulováni, aby uvěřili, že to není vražda, ale "volba".

Pro Pouštní Bouři (válka v Perském zálivu - pozn. překl.) museli naši vojáci mít injekce, které je měly "chránit proti chemickým zbraním". Tyto injekce obsahovaly infekci botchulismu a antraxu (sněť slezinná - pozn. překl.). Od té doby zemřelo 7000 našich nejlepších vojáků.

Jsou nám vnucovány eutanázie a "právo důstojně zemřít", aby se mohla zlepšit "kvalita života".

Jsou budovány vyhlazovací tábory, aby se zbavili "nežádoucích elementů společnosti".

AIDS je vládou vytvořená nemoc, která byla rozšiřována mezi homosexuály (v USA) pomocí očkování proti hepatitidě B a neštovicím (v Africe) Světovou zdravotnickou organizací.

GLOBÁLNÍ OCHRÁNCI MÍRU

Organizace spojených národů (OSN) má stálé vojsko, které operuje po celém světě jako "ochránci míru". Členové sil OSN pocházejí ze všech zemí. Tito "ochránci míru" jsou také rozmístěni na půdě Spojených států v uzavřených základnách po celé zemi. Jsou také na některých základnách, které jsou otevřené. Zahraniční tanky a vojenská vozidla přijíždějí do Ameriky a jsou tajně natírány na bílo (barva OSN) v různých vojenských instalacích po celé zemi.

Spojené státy odzbrojují svou armádu a uzavírají své vojenské základny po celé zemi. Náš prezident má pravomoc podepsat vládní nařízení, které převede naši armádu pod velení OSN. Američtí vojáci nyní mají zapomenout na svou přísahu a skládat přísahu silám OSN.

Rasismus je protlačován skrze média a skrze vládu. To má vyvolávat nepokoje, aby v USA, stejně jako v jiných zemích, mohly zasahovat síly "ochránců míru". Už tu jsou připraveny.

NOVÁ NÁBOŽENSTVÍ? KRVAVÉ OBĚTI?

New Age bude jediným přípustným náboženstvím Nového světového řádu (NWO). To všechno je proti křesťanství a proniklo do všech oblastí našich životů.

Satanismus a další okultní náboženství již nyní provádějí lidské oběti.

MIMOZEMSKÝ NEPŘÍTEL?

Když byla tato zpráva před třiceti lety napsána, oznámili, že bude těžké lidi přesvědčit o mimozemském nebezpečí, přestože již tehdy byla aranžována pozorování UFO. Co se stalo během těchto třiceti let?

Docházelo k "únosům mimozemšťany" a k mnoha dalším pozorováním UFO. Kromě toho byly zakládány různé kluby UFO, kde se mohli scházet a pořádat konference lidé, kteří "viděli mimozemšťany" nebo jimi "byli uneseni".

Nadto již déle než 25 let máme Star Treck (série sci-fi filmů a televizní seriál), který propaguje jednosvětovou vládu. Jak seriál, tak filmy propagují filozofii "New Age". (Víme, že New Age bude jedinou filozofií přijatelnou pro NWO.) Tito lidé mají všechny druhy zkušeností s různými rasami na jiných planetách.

Hvězdné války také napomáhají, aby lidé uvěřili v život ve vzdálených galaxiích. Dva filmy, "V" a "V the Final Battle" a pak seriály, ukazují invazi z jiných planet. Film "Alien" to ukazuje také. Tyto filmy a televizní programy lidem vštěpují myšlenku, že tu možná existuje reálný nepřítel, proti němuž by se svět měl spojit.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Neexistují dostupné důkazy o problémech životního prostředí, o nichž se nás vláda snaží přesvědčit. Například neexistuje takový problém, jakým je "globální oteplování". Ale lidé, jako viceprezident Gore nebo "náměstek NWO" Rockefeller, přicházejí s knihami, v nichž říkají, že pokud se jako svět nesjednotíme, abychom řešili problémy životního prostředí, potom nepřežijeme. (Fiktivní nepřítel?)

VÍCE FIKTIVNÍCH NEPŘÁTEL

Je překvapující, že média s pomocí vlády přichází se všemi těmito "potenciálně nebezpečnými" skupinami lidí? Členové těchto extrémistických skupin, jako jsou křesťané, členové milicí, pořadatelé talk show, pravicoví radikálové, konzervativci atd., jsou pravidelně zmiňováni jako "potenciální teroristé". Vláda si tak připravuje půdu pro to, aby mohla vytvořit policejní stát a pozavírat všechny, kteří s ní nesouhlasí. Tito lidé jsou považováni za nepřátele státu.

OTROCKÁ PRÁCE

Každý, kdo pobírá nějakou sociální podporu, je otrokem vlády. Již se pracuje na legislativě, po jejíž schválení Kongresem tito lidé budou muset pracovat v její prospěch. V roce 1996 (kolem května) již tuto podporu nebudou dostávat ve formě hotových peněz nebo poukázek na potraviny, ale každý dostane platební kartu. To zamezí "podvodům při získávání sociální podpory" a umožní vládě získat nad svými otroky úplnou kontrolu.

Také se staví několik pracovních táborů, z nichž některé jsou již připraveny sloužit svému účelu. Tyto pracovní tábory budou pro těžké vězně, kteří jsou považováni za "disidenty".

GENETICKÉ EXPERIMENTY

Tyto experimenty se již provádějí na potratech. Děje se tak díky zákonu na podporu experimentů s plodem, který prezident Clinton již podepsal.

Mnoho lidí dosud neví, že v horách se budují takzvané "biosféry". (Dosud vím o dvou: jedna je ve státě Washington, druhá je v Severní Karolíně.) Na tato místa nemá nikdo přístup, protože jsou obklopena strážemi. Biosféra je termín OSN, jehož význam je kolonie. Kolují pověsti, že tyto "kolonie" se používají na pěstování "vyšší rasy".

Také se budují koncentrační tábory, které mají "uskladňovací zařízení" pro lidské orgány. Tyto tábory budou používány pro genetické experimenty.

NA ZÁVĚR

Chtěl bych podotknout, že ze všech zpráv a informací, které jsem kdy četl, mě "Železná hora" zasáhla nejvíc. Skutečnost, že několik mužů může přijít s plánem na zavedení fašismu u "svobodného národa", mě dopaluje. Skutečnost, že mnoho jejich plánů se již vyplňuje, ve mě vzbuzuje zlost. Skutečnost, že většina Američanů to neví a nechce vědět, je pro mě neuvěřitelná.

Jsem si jist, že otcové našeho národa se "obracejí ve svých hrobech", když vidí, jak se bez boje vzdáváme toho, za co oni bojovali a umírali.

NYNÍ PŘIŠEL ČAS, ABY VŠICHNI DOBŘÍ LIDÉ PŘIŠLI NA POMOC SVÉ VLASTI!

 Copyright 1998 PropheZine - Bob Lally

 Od redaktora Wisdom and Freedom:

Zprávu ze Železné hory původně vydal Dell. Je neobyčejně těžké ji nyní sehnat. Na začátku 90. let bylo publikováno další vydání. Autor této knihy se přihlásil k autorství té první knihy a tvrdil, že je vymyšlená. Jediným problémem tohoto "výmyslu" je to, že vše, co bylo uvedeno v původní knize, se ukázalo jako pravda. Proto spory o to, zda je původní titul smyšlenkou nebo ne, jsou bezpředmětné. Původní kniha je plánem pro současnost a budoucnost.

 Wisdom and Freedom produced by WORLD NEWSSTAND

Copyright (c) 1999. VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA

 Z angličtiny přeložil: Ladislav Kopecký